За нас

Сдружение „Паралелен свят“ е родителска организация, учредена 2010 г. като Сдружение с обществено полезна дейност. Сдружението започва своята дейност от самото си създаване и е пълноправен член на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/. Предметът на дейност на сдружението е обединяването на усилията на своите членове за защита на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот.

 

Целите на Сдружението са:

 

  1. Да оказва подкрепа на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот;
  2. Да съдейства за улесняване достъпа до образование, обучение и трудова реализация на хората с увреждания;
  3. Да работи за ефективно упражняване на правата на децата и възрастните с увреждания;
  4. Да утвърждава ценностите на гражданското общество и насърчава толерантността към различията, съпричастието и позитивното отношение към хората в неравностойно положение;
  5. Да съдейства за оптимизиране на взаимодействието между местни власти, институции, неправителствени организации, медии, граждани за подобряване качеството на живот на хората с увреждания;
  6. Да създава възможности за организиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите.

© 2024