За програмата

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.
Финансовият механизъм [1] на Европейското икономическо пространство (ЕИП) има за цел да намали икономическите и социални различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да укрепи двустранните отношения между България и страните от ЕИП. Програмата за подкрепа на НПО в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година. Средствата се предоставят от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България и са предназначени да бъдат използвани за подкрепа на неправителствени организации с цел подпомагане на благоприятстваща работата им среда, укрепване на техния капацитет и увеличаване на приноса им за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие.
Цялостна информация за основните цели и приоритети на Програмата е достъпна на уеб страницата на Програмата на адрес: www.ngogrants.bg
Основната цел на програмата за подкрепа на НПО в България е развитието на гражданското общество и повишаването на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

Програмата подкрепя проекти в следните сфери:
• Демокрация и демокрация на участието;
• Активно гражданство;
• Добро управление и прозрачност;
• Борба с расизма и ксенофобията;
• Права на човека, включително на малцинствата (етнически, религиозни, лингвистични и сексуални), достъп до права, в отдалечени райони и антидискриминация;
• Равенство между половете и/или насилие по полов признак;
• Социални неравенства, бедност и социално изключване, включително в селските райони;
• Предоставяне на услуги за повишаване на благосъстоянието;
• Посрещане на специфични нужди, включително на ромите;
• Околна среда и климатични промени;
• Изграждане на капацитет за НПО;
• Застъпничество и гражданско наблюдение;
• Изграждане на мрежи и коалиции.
Събития, публикации, новини – предстaвяне на събитията по проекта и публикации (инфо материали), предстоящи и настоящи новини в рамките на проекта

 

[1] Протокол 38а от Споразумението за Европейското икономическо пространство създава механизъм, чрез който страните от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) спомагат за намаляването на икономическите и социални неравенства в Европейското икономическо пространство (наричан по-нататък „Финансов механизъм на ЕИП”)

 

© 2024