За проекта

Сдружение „Паралелен свят“ започна реализацията на проект „Воден свят“, по тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“, тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи“ от 26.05.2015 година, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.
Проектът ще осигури на 30 деца и младежи с увреждания една иновативна услуга, а именно: водна рехабилитация и адаптирано плуване.
Целта на проекта е да създадем благоприятна среда за подобряване на физическото и психо-емоционално състояние на децата и младежите с физически и интелектуални увреждания.
Специфични цели:

  • Развиване на двигателните умения и навици на децата и младежите с увреждания;
  • Осигуряване на възможност децата и младежите да общуват в различна среда и да изпитат удоволствието от активното спортуване.

Проектът предлага нов подход за рехабилитация и спорт и приобщава деца и младежи, които са в риск от социална изолация. Той надгражда една вече доказана със своята ефективност терапия – рехабилитацията.
Рехабилитацията във водна среда и модифицираното плуване въздействат на организма, като го възстановяват, тренират и разтоварват психически, укрепват и подобряват здравето и навиците, дават възможност да се изпита удовлетвореност от постигнатия успех. Ефективността на проекта се основава на множество доказателства за ефекта от водната рехабилитация, индивидуалния подход при оценяване на потребностите, планиране и провеждане на терапията на всеки отделен потребител, високият професионализъм и компетентност на експертния екип на проекта, както и достатъчната продължителност за траен ефект от рехабилитацията. Проектът ще даде възможност на децата и младежите с увреждане да получат услуга, която съчетава спорта с терапията.
Проектът ще ползват деца и младежи с физически, ментални и множество увреждания.
За децата и младежите с физически затруднения, рехабилитацията е жизнено важна за предотвратяване влошаването на физическото състояние. Стимулира се кръвообращението и мускулния тонус, подобрява се общуването чрез активната работа в група и индивидуално.
За децата с ментални затруднения, рехабилитацията е от съществено значение за подобряване на моториката, координацията и развитието на уменията за ориентация и комуникация.
При децата с множество увреждания рехабилитацията е съобразена със степента и спецификата на уврежданията и нивата на адаптация в общността.
Съчетавайки водната терапия с плуването като спорт, проектът ще удовлетвори специфичните и индивидуални потребности от моторна и психосоциална рехабилитация на всяко дете и младеж, като му подсигури подходяща среда - плитък и дълбок басейн, подходяща температура на водата, помощни средства, високо квалифицирани треньори, рехабилитатор, индивидуален подход - персонализирана програма за работа с всеки потребител, участие в индивидуални или групови занимания, приятелска атмосфера и етично отношение. Работата в малки групи ще допринесе за подобряване на социалните умения на децата и младежите. Те ще общуват, ще се учат да изпълняват инструкции, ще си взаимодействат. Посредством положително въздействие на водата върху психо-емоционалното състояние на човека заниманията ще намалят тревожността, напрежението, агресията и ще допринесат за изпитване на удовлетворение и радост. Проектът ще подкрепи и семействата на децата и младежите с увреждания и ще ги научи на нови умения във взаимоотношенията помежду им.
Програмата дава изключително широки възможности за подкрепа на уязвими социални групи чрез инициативи в различни тематични области и сфери на изпълнение. Благодарение на финансирането на иновативни услуги в общността, насочени към не посрещнати нужди на уязвими групи, потребителите на проекта ще получат достъп до нов вид рехабилитация, която е част от комплексното им лечение. Програмата насърчава процеса на социално включване на деца и младежи с увреждания и намирането на алтернативни решения за съществуващи проблеми.
Чрез Програмата и реализацията на проекта ще бъде осигурен достъп до иновативната услуга от голям брой потребители и ще бъде апробиран ефективен модел за рехабилитация във водна среда, както и ще се създадат условия за приобщаване на децата и младежите в група и социалния живот. Продължителността на проекта ще позволи да се демонстрират ефектите и ползите от терапевтичното въздействие и необходимостта от осигуряване на устойчивост на услугата.
Чрез проекта и неговите дейности ще се постигне:

  • Ще бъдат подобрени показателите за физическото и психо-емоционално състояние, на 30 деца и младежи;
  • Ще бъде подобрена двигателната им дееспособност и координация.
  • Децата и младежите ще изградят умения за взаимодействие в група, изпълняване на инструкции;
  • Ще им бъдат подобрени уменията за самообслужване и хигиенни навици;
  • Водната рехабилитация и модифицираното плуване ще има положително въздействие върху възпитанието, образованието, интеграцията, социализацията и мотивацията на децата и младежите с увреждания.

© 2024